دانلود فریم ویر - firmware download - علیرضا فرید -alireza farid

 

 

دانلود FirmWare

IP Reporter

Firmware S9j 20190731

Firmware s9j 20190730

Antminer-S9-CrMi-3.8.6-alt

Firmware S9j 20190731 Auto

Antminer-S11-all-user-201908011639-sig.tar

Antminer T9+_Pro_v5.0_rc2.tar

Antiminer L3